Evia
  • Home
  • Nieuws
  • Modernisering ziektewet vraagt om actief verzuimbeleid.

Modernisering ziektewet vraagt om actief verzuimbeleid.

Geplaatst door op in Nieuws

Als een werknemer met een tijdelijke arbeids overeenkomst gedurende het arbeidscontract ziek wordt moet u het loon doorbetalen tot einde dienstverband. Als de arbeidsovereenkomst stopt , terwijl de werknemer nog ziek is, dan meldt u de werknemer ziek uit dienst bij het uwv.

Uw ex- werknemer meldt zich bij het uwv en krijgt een ziektewetuitkering. De uitkering wordt vanaf 2014 aan u als ex werkgever met terugwerkende kracht over een periode van 2 jaar (een vertraging van 2 jaar ) toegerekend in uw gedifferentieerde premie. In deze premie worden alle uitkeringen opgenomen van werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan.

Eind vorig jaar is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) beter bekend als ‘de modernisering van de Ziektewet’ aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel heeft betrekking op werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst die geen recht hebben op loondoorbetaling van werkgevers tijdens ziekteverzuim. Dat zijn: zieke WW-ers, oproepkrachten, zieke uitzendkrachten en werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de ziekteperiode. Met de voorgestelde maatregelen wil het kabinet de hoge instroom in de WIA van deze groep werknemers verminderen. De instroom uit deze groep ligt namelijk vele malen hoger dan werknemers die vanuit een vast dienstverband in de WIA stromen.

Als u een grote werkgever bent met meer dan 100 werknemers met veel flexibele arbeidsovereenkomsten loopt u door nieuwe wetgeving een hoger financieel risico.

In 2014 zal, binnen het publieke bestel, de Ziektewetpremie op een andere manier worden berekend. Nu wordt de publieke premie nog sectoraal bepaald. Deze methode gaat veranderen. Bent u een kleine werkgever, dan blijft u een sectorale Ziektewetpremie betalen. Middelgrote werkgevers betalen een gecombineerde premie. Deze wordt deels sectoraal en deels individueel bepaald. Grote werkgevers betalen een premie op basis van het individuele verzuimpercentage. Voor alle drie de groepen is het verzuimpercentage van twee jaar geleden bepalend. De premie in 2014 wordt dus bepaald op basis van het verzuim in 2012.

Nieuw in 2014 is de gedifferentieerde WGA-premie voor uw flexkrachten. Dit houdt in dat u, naast de gedifferentieerde WGA-premie voor uw vaste personeel, een tweede WGA-premie gaat betalen. De hoogte van de premie wordt bepaald op basis van de instroom in de WGA vanuit de Ziektewet. Alle ex-werknemers die vanaf 1 januari 2010 in de Ziektewet zaten (en 104 weken ziek zijn geweest) worden hierin meegenomen.

Een actief verzuimbeleid loont

Dit betekent nogal wat voor de organisatie in uw bedrijf. Naast de financiële verantwoordelijkheid draagt u straks ook de zorg voor een goede begeleiding en re-integratie van een medewerker die buiten beeld is, omdat deze medewerker niet meer bij u in dienst is. Hoe geeft u hier goed invulling aan?

Reintegratiebegeleiding

In de eerste plaats is het van belang te voorkomen dat werknemers ziek uit dienst gaan, door de re-integratie vanaf de eerste dag van de ziekte serieus op te pakken gedurende het dienstverband . Daarnaast moet de werknemer feitelijk ook ‘gevolgd’ moet worden tot 28 dagen na beëindiging van het dienstverband omdat een ziekmelding binnen 28 dagen na beëindiging dienstverband betekent dat de werknemer geacht wordt ziek te zijn geworden tijdens het dienstverband.

Verzuimadministratie

Vervolgens is het belangrijk gegevens vast te leggen van werknemers die ziek uit dienst gaan (de populatie waar de ZW-premie straks over gaat). Zorg dat uw verzuimadministratie klopt. In 2013 ontvangt u bericht van de Belastingdienst omtrent de hoogte van de premies die u in 2014 gaat betalen. Dit wordt gebaseerd op het verzuim in 2012. Alle medewerkers die vanaf 1 januari 2010 ziek uit dienst zijn gegaan en in 2012 in de WGA zijn ingestroomd worden in deze berekening meegenomen. De ervaring leert dat deze berekeningen vaak niet kloppen. Daarom doet u er verstandig aan deze altijd te controleren op basis van uw eigen administratie.

Eigenrisicodragerschap

U kunt de ziektewet uitkeringen en de reintegratie door het UWV laten uitvoeren. U mag ook het risico zelf dragen. We noemen dit eigenrisicodragerschap Ziektewet. U gaat dan zelf de ziektewet uitkeringen verzorgen en neemt reintegratie taken over van het uwv. Door zelf het risico te dragen voor de Ziektewet kunt u ook aan deze groep de best mogelijke verzuimbegeleiding bieden. Dit resulteert in een kortere verzuimduur en minder werknemers die na twee jaar de WGA instromen. Uiteindelijk ziet u dit terug in een lagere premie. Het biedt echter ook voordelen op de korte termijn. Als eigenrisicodrager hoeft u een groot deel van de Ziektewetpremies niet meer te betalen. Omdat deze in 2013 zo extreem zijn gestegen kan het voordeel fors oplopen. U wordt dan echter wel geconfronteerd met de uitvoering van de Ziektewet en uitbetaling van het ziekengeld. Voor de meeste werkgevers is het niet haalbaar om dit zelf te doen, waardoor het risico én de uitvoering worden uitbesteed aan een verzekeringsmaatschappij. De ziektewet kan tot 2016 nog niet verzekerd worden bij een verzekeringsmaatschappij. Het is of helemaal zelf uitvoeren/betalen (of door 3e partij (geen verzekeraar) of laten uitvoeren door het UWV (dan is toetsing en controle niet mogelijk).

Oorzaken van verzuim

Driekwart van de ziekmeldingen heeft een andere oorzaak dan ziekte. Onze bedrijfsartsen herkennen die en helpen werknemers snel weer aan het werk.

Zelfstandige bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen van Evia zijn zelfstandig én geregistreerd. U krijgt geen standaardprocedures maar maatwerk van capabele bedrijfsartsen.

Zieke werknemer duur

Een zieke werknemer kan een werkgever tot 350 euro per dag kosten. Een snelle reïntegratie is dus geen overbodige luxe. Wij kunnen daarbij helpen.

Vraag? Bel ons op 06 - 43 26 4042 of stuur een e-mail